KVKK Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Taahhütname (“Taahhütname”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Halide Edip Adıvar Mh. Balcı Sk. No:31/3 Şişli 34382, İstanbul, Türkiye adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili’nde … no ile kayıtlı K Bros Evcil Hayvanlar Elektronik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirket(K Bros) tarafından detay bilgileri yukarıda yazılı olan (kısaca “MÜŞTERİ” olarak adlandırılacak) muhatabına; aralarındaki iş ilişkisi çerçevesinde iletilen Kişisel Verilere ilişkin olarak MÜŞTERİ’nin taahhütlerini içermektedir. İş bu Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi yukarıda belirtilen taraflar arasında akdedilen MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nin devamı mahiyetinde olup, işbu taahhütname ile sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak Kişisel Verilerin Korunması bölümü eklenilmektedir. Sözleşmedeki tüm diğer hükümler, bu Taahhütname’den etkilenmeksizin ve her halükarda içerik itibariyle 6698 sayılı yasaya muhalefet ettiği takdirde işbu Taahhütname’nin hükümleri üstün ve öncelikli olarak yorumlanacak şekilde aynen geçerlidir.

Bu Taahhütname’nin amaçları doğrultusunda aşağıda ilk harfleri büyük harfle yazılmış terimler aşağıda belirtilen anlamlarda kullanılacaktır:

(a) “Kanun”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
(b) “Kişisel Veri”; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (c) “Özel nitelikli kişisel veri”; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,

dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu Sözleşme kapsamında “kişisel veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel veriler”i de kapsayacaktır),

(d) “İşleme”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

  1. (e)  “Kurul”; Kişisel Veriler Koruma Kurulu

  2. (f)  “Veri İşleyen”; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel

    verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

MÜŞTERİ tarafından K Bros’a iletilen ve üçüncü taraflardan yasal mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler gereği temin edilen kişisel veriler ile K Bros. tarafından MÜŞTERİ’ye iletilen kişisel veriler bakımında her iki taraf da veri sorumlusudur.

Kişisel Veriler, bu taahhütname kapsamında sözleşme ilişkisi ile sınırlı olarak aşağıdaki koşullarda işlenecektir. Bu kapsamda MÜŞTERİ aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

MÜŞTERİ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Kanun kapsamında kişisel veri niteliğine sahip bilgileri işbu Sözleşmeye konu işin ifası amacıyla kargo sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla sınırlı olarak kullanılacak olup bu kapsam dışında hiçbir 3. taraf ile paylaşılmayacaktır.

MÜŞTERİ tarafından K Bros’a aktarılacak kişisel verilerin K Bros. tarafından işlenmesi için ilgili veri sahiplerine yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve veri sahiplerinden bahsi geçen mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların alınması münhasıran MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olacaktır.

Veri sahibinin herhangi bir şekilde MÜŞTERİ’den, ilgili yasal mevzuat kapsamındaki haklarıyla ilgili bir talepte bulunması halinde, MÜŞTERİ söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü K Bros’a yazılı bildirimde bulunulacak ve gerekli aksiyonları derhal alacaktır. Yine K Bros’a gelen taleplere cevap verilmesi ve taleplerin gereğinin yapılması (bilgi verilmesi talebi, silme talebi vb.) için MÜŞTERİ’ye K Bros tarafından yazılı bildirimde bulunulacak, bu bildirimin gereği K Bros tarafından 5 iş günü içerisinde yerine getirilecektir. K Bros aktarıma konu kişisel verilerin işlenmesi hususunda Kurulun karar ve görüşlerine uyacaktır.

MÜŞTERİ, taraflar arasındaki sözleşme kapsamında işlenen Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi ve/veya adli bir makamdan gelen ve kişisel verilerin söz konusu adli makama açıklanmasını gerektiren yasal olarak bağlayıcı taleplerin bulunması durumlarında, derhal (aynı gün içerisinde) K K Bros’a söz konusu durumu bildirecek ve bu durumdan doğabilecek zararların minimize edilmesi ve doğan zararın giderilmesi için K Bros ile işbirliği içerisinde çalışarak talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

MÜŞTERİ, bu sözleşmenin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi gibi herhangi bir nedenle sözleşme ilişkisinin son bulması durumunda, K Bros’un tercihine bağlı olarak, kendisi ve/veya taşeronlarında bulunan aktarıma konu tüm kişisel verileri ve bilgi ve verinin herhangi bir parçasının tüm kopyalarını yedekleri ile birlikte veri sorumlusuna geri göndereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, mevzuatta veri işleyenin bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder.

MÜŞTERİ, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin herhangi bir mevzuatı ihlal ederse, K Bros’un bundan kaynaklanan zararını tazmin eder, her halükarda meydana gelen herhangi bir masraf, para cezaları, tazminat talebi veya bu yönde yapılan harcamaları karşılamayı kabul eder.

MÜŞTERİ, tüm çalışanlarının, temsilcilerinin, ortaklarının ve taşeronlarının bu sözleşmenin parçası olarak, kişisel veri işlerken yukarıda belirtilen tüm koşullara ve 6698 sayılı kanun ile ikincil mevzuata uyacaklarını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, kendi süreçlerinin ve çalışanlarının işlemlerinin KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu olacağını ve bu konuda gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KVKK mevzuatına ve taahhütlere uyumluluk konusunda K Bros’un MÜŞTERİ’den bilgi talep etme hakkı da bulunmaktadır. Bu kapsamda K Bros, MÜŞTERİ’nin sözleşme kapsamında uyumlu olması yönünde yönlendirme ve uyarılarda bulunabilecektir. MÜŞTERİ’nin KVKK mevzuatına aykırı eylemlerini sürdürmesi durumu da ana sözleşmenin haklı nedenle fesih edilmesi sebebi olacaktır.

MÜŞTERİ, işbu Taahhütname’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

İşbu Taahhütname kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi kapsamında veri işleyen veya alt yüklenici kullanılması durumunda, K Bros’un ispat edilebilir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda Taahhütname’de yer alan düzenlemelerinin ilgili veri işleyen sözleşmesine aynen yansıtılması zorunludur. Alt yüklenici kullanılan hallerde dahi Taahhütname kapsamındaki MÜŞTERİ’nin sorumluluğu aynen devam eder.

Taahhütname, Türk hukukuna tabi olacaktır.